top of page

Voorwaarden

Welkom bij Dragnet-onderzoeken!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Dragnet Investigations, LLC, te vinden op www.dranetinvestigations.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Dragnet Investigations niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het heersende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Formulier indiening

Het indienen van een formulier vormt geen contract of overeenkomst met Dragnet Investigation, LLC. Een lid zal uw zaak beoordelen, waarna er contact met u wordt opgenomen om onze volgende stappen te bepalen.  


Door dit online formulier in te dienen, verklaart en bevestigt u hierbij dat de verstrekte informatie  naar mijn beste weten op dit moment waar en nauwkeurig is. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie ertoe kan leiden dat mijn zaak wordt afgewezen en dat alle fondsen die mogelijk aan Dragnet Investigations, LLC zijn betaald met betrekking tot uw zaak, verbeurd worden verklaard.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Dragnet Investigations, stemde u ermee in cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Dragnet Investigations, LLC.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunning

Tenzij anders vermeld, bezitten Dragnet Investigations, LLC en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Dragnet Investigations. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier vanuit Dragnet Investigations toegang toe krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van Dragnet Investigations opnieuw

 • Materiaal van Dragnet Investigations verkopen, verhuren of in sublicentie geven

 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Dragnet Investigations

 • Verspreid inhoud van Dragnet Investigations opnieuw

Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld met behulp van the Gratis algemene voorwaarden generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen. Dragnet Investigations, LLC filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Dragnet Investigations, LLC, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, is Dragnet Investigations, LLC niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Reacties op deze website.

Dragnet Investigations, LLC behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy

 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

U verleent hierbij aan Dragnet Investigations, LLC een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;

 • Zoekmachines;

 • Nieuwsorganisaties;

 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

 • dot.com gemeenschapssites;

 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

 • distributeurs van online telefoonboeken;

 • internetportalen;

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Dragnet Investigations, LLC; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Dragnet Investigations, LLC. Vermeld a.u.b. uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt naar onze website linken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Dragnet Investigations, LLC of ander artwork is niet toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, op andere wijze inbreuk maken op, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleiten.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden voor koppelingen en deze te volgen.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om u rechtstreeks te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Copyright melding

Alle inhoud op dragnetinvestigations.com, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van dragnetinvestigations.com en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

U krijgt een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de inhoud voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud van deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van dragnetinvestigations.com is ten strengste verboden.

dragnetinvestigations.com neemt de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten zeer serieus en zal alle nodige juridische stappen ondernemen om haar rechten te beschermen. Als u van mening bent dat enige inhoud op deze website inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, neem dan contact met ons op viainfo@dranetinvestigations.com.

Door onze website en haar diensten te gebruiken, stemt u ermee in onze auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten te respecteren en geen van de inhoud of materialen te gebruiken voor enig doel dat niet expliciet is geautoriseerd door dragnetinvestigations.com.

 

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

 • een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

 • een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

bottom of page