top of page

co je dohled?

Sledování je sledování chování, aktivit nebo jiných měnících se informací, obvykle lidí za účelem jejich ovlivňování, řízení, řízení nebo ochrany. To lze provést různými prostředky, jako jsou videokamery, odposlouchávání telefonů, monitorování internetu nebo jiné elektronické prostředky. Sledování lze použít pro různé účely, jako je vymáhání práva, národní bezpečnost nebo ochrana majetku. Některé formy sledování mohou být kontroverzní nebo vyvolávat etické obavy, zejména pokud jsou prováděny bez vědomí nebo souhlasu sledovaných osob.

Měli byste si najmout soukromého detektiva, aby prováděl sledovací operace?

Najmout soukromého detektiva pro sledovací operace může být obtížné rozhodnutí. Na jedné straně může sledování poskytnout cenné informace a pomoci chránit jednotlivce a podniky před potenciálními hrozbami. Na druhou stranu může být dohled nákladný a může vyvolávat etické obavy. Aby bylo možné určit, zda najmout soukromého detektiva pro sledování či nikoli, je důležité zvážit důvody sledování a potenciální přínosy a rizika.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč najmout soukromého detektiva pro sledování, je shromažďování důkazů v právním případě. Například, pokud jednotlivec podezřívá svého manžela z nevěry, může si najmout soukromého detektiva, aby provedl sledování s cílem shromáždit důkazy pro použití v případě rozvodu nebo opatrovnictví. V těchto případech může sledování poskytnout cenné informace, které lze použít u soudu, a může být nezbytné k prokázání případu.

Dalším častým důvodem, proč najmout soukromého detektiva pro sledování, je ochrana firmy nebo jednotlivce před potenciálními hrozbami. Podnik si například může najmout soukromého detektiva, aby prováděl dohled nad svými zaměstnanci nebo konkurenty, aby se ujistil, že je chráněno jeho duševní vlastnictví a že se jeho zaměstnanci nezapojují do nezákonných nebo neetických činností. Kromě toho si jednotlivec může najmout soukromého detektiva, aby provedl sledování potenciálního romantického partnera, aby zajistil jeho bezpečnost.

Operace dohledu lze také použít k vyšetřování podvodů s odškodněním zaměstnanců. Pozorováním činností a pohybů jednotlivce mohou vyšetřovatelé shromáždit důkazy o tom, že jednotlivec zveličuje nebo vymýšlí tvrzení o zranění nebo že se zapojuje do činností, které jsou v rozporu s jeho tvrzením o neschopnosti pracovat. Kromě toho mohou být sledovací operace použity ke shromažďování informací o pohřešované osobě nebo ke sledování osoby, která se vyhýbá doručení právních dokumentů.

Je však důležité zvážit možná rizika a etické obavy spojené se sledováním. Sledování může být nákladné a časově náročné a nemusí vždy přinést požadované výsledky. Kromě toho může sledování vyvolat etické obavy, zejména pokud je prováděno bez vědomí nebo souhlasu monitorovaných osob.

Kromě toho existují v některých státech zákony a předpisy, které je třeba při provádění dohledu dodržovat.

Závěrem lze říci, že najmout soukromého detektiva pro sledovací operace může být obtížné rozhodnutí. Je důležité zvážit důvody pro sledování, potenciální přínosy a rizika a jakékoli etické obavy. Pokud potenciální přínosy převažují nad riziky, může být užitečné najmout si soukromého detektiva pro sledování. Je však důležité zajistit, aby dohled probíhal v rámci zákonných a etických mezí.

Níže je uveden příklad soukromého detektiva, který byl najat, aby provedl sledování podváděného manžela. 

Soukromou detektivku Jane Doeovou najala manželka paní Smithová, která měla podezření, že ji její manžel pan Smith podvádí. Všimla si změny v jeho chování a začala být podezíravá ohledně jeho pobytu a aktivit. Chtěla zjistit pravdu a potřebovala konkrétní důkazy, aby mu mohla čelit.

Jane Doeová, velmi zkušená soukromá detektivka, věděla, že sledování podezřelého manžela/manželky bude vyžadovat důkladné a diskrétní vyšetřování. Začala tím, že provedla prověrku pana Smithe, shromáždila informace o jeho každodenní rutině a identifikovala všechna potenciální místa nebo osoby, které mohl vidět.

Jak vyšetřování postupovalo, Doe dokázal shromáždit solidní důkazy o nevěře pana Smithe. Podařilo se jí zdokumentovat několik případů jeho setkání s jinou ženou, včetně obrázků, videí a zvukových nahrávek. Doe byl schopen poskytnout paní Smithové podrobnou zprávu o zjištěních a shromážděných důkazech.

Paní Smithová použila důkazy poskytnuté Doe, aby konfrontovala svého manžela, a v důsledku toho se manželům podařilo dospět k porozumění a rozhodnout o své budoucnosti.

Závěrem lze říci, že tento případ slouží jako příklad toho, jak může soukromý detektiv velmi pomoci při sledování podezřelého manžela/manželky. Odborné znalosti a zkušenosti soukromého detektiva mohou poskytnout cenné informace jednotlivcům, kteří mají podezření na nevěru, a mohou jim pomoci činit informovaná rozhodnutí o jejich vztahu. Kromě toho může soukromý detektiv vést vyšetřování diskrétním a profesionálním způsobem, což klientům umožní mít konkrétní důkazy, než se postaví svému partnerovi.

Níže je uveden příklad soukromého detektiva, který byl najat, aby sledoval žádost podvodných pracovníků o odškodnění. 

Soukromý detektiv John Smith byl najat pojišťovnou ABC Insurance, aby prováděl dohled nad žádostí o odškodnění zaměstnanců. Žalobu podal zaměstnanec jménem pan Brown, který uvedl, že byl v práci zraněn a nemohl pracovat. Pojišťovna byla ohledně oprávněnosti nároku podezřelá, protože zaměstnanec nahlásil zranění po dlouhém víkendu.

John Smith, jako velmi zkušený soukromý detektiv, věděl, že sledování podezření na podvodné tvrzení bude vyžadovat důkladné a diskrétní vyšetřování. Začal kontrolou zdravotní dokumentace zaměstnance a výslechy svědků, kteří byli v době zranění přítomni. Zkontroloval také firemní zásady, postupy a bezpečnostní záznamy, pokud byly k dispozici, aby zjistil, zda pan Brown dodržuje bezpečnostní protokoly.

Jak vyšetřování postupovalo, Smith dokázal shromáždit důkazy, že pan Brown nemluvil o svých zraněních pravdivě. Byl schopen zdokumentovat několik případů, kdy se pan Brown zapojil do činností, které nebyly v souladu s jeho hlášenými zraněními, jako je sportování, nošení těžkých břemen a dokonce i práce v jiné práci.

Smith oznámil svá zjištění pojišťovně, která mohla tyto informace použít k zamítnutí nároku zaměstnanců na odškodnění. Díky úsilí soukromého detektiva se společnost mohla vyhnout vyplacení potenciálně podvodné pohledávky a byla schopna ochránit své finanční zájmy.

Závěrem lze říci, že tento případ slouží jako příklad toho, jak může soukromý detektiv velmi pomoci při provádění sledování žádostí o odškodnění podezřelých z podvodných pracovníků. Odborné znalosti a zkušenosti soukromého detektiva mohou pojišťovnám a zaměstnavatelům poskytnout cenné informace a mohou jim pomoci určit platnost nároku a chránit jejich finanční zájmy. Vyšetřování navíc může také zajistit, že se zaměstnanci dostane náležitého lékařského ošetření a zaměstnavatel může přijmout nezbytná opatření, aby zabránil budoucím incidentům.

Have an ex-employee breaking their non-compete?

A non-compete agreement is a legal document that restricts an employee from engaging in certain activities after leaving a company. These agreements are commonly used to protect a company's trade secrets, confidential information, and customer base. However, enforcing non-compete agreements can be challenging, especially if the employee has violated the terms of the agreement.

In such cases, it may be necessary to hire a private investigator to gather evidence and build a strong case for enforcement. Here are some reasons why hiring a private investigator for non-compete agreements is a wise decision:

Expertise in investigation techniques

Private investigators are trained professionals who have expertise in various investigation techniques. They know how to conduct discreet and thorough investigations, gather evidence, and document their findings. They have access to resources such as databases, surveillance equipment, and other tools that can help them uncover valuable information that can be used in court.

Objectivity

Hiring a private investigator for a non-compete agreement case ensures that the investigation is conducted in an objective and unbiased manner. This is important because emotions can run high in such cases, and it's easy for the parties involved to lose sight of the facts. A private investigator can provide an objective perspective on the situation, which can help to prevent misunderstandings and disputes.

 

Protection of your company's reputation

When an employee violates a non-compete agreement, it can have serious consequences for your company's reputation. Clients may lose trust in your company, and competitors may take advantage of the situation. By hiring a private investigator, you can protect your company's reputation by ensuring that the investigation is conducted professionally and discreetly.

Cost-effective

Hiring a private investigator may seem like an expensive option, but it can be cost-effective in the long run. A private investigator can help you gather the evidence you need to build a strong case for enforcement, which can save you time and money in the long run. Moreover, if the non-compete agreement violation has caused your company financial damages, a private investigator can help you recover those damages through legal means.

Faster resolution

Non-compete agreement cases can drag on for months or even years, especially if the evidence is not strong enough to support enforcement. By hiring a private investigator, you can speed up the resolution process by gathering strong evidence that can be used in court. This can help you achieve a faster resolution to the case, which can save you time, money, and stress.

In conclusion, hiring a private investigator for non-compete agreement cases is a smart move. Private investigators have the expertise, objectivity, and resources needed to gather strong evidence and build a strong case for enforcement. They can protect your company's reputation, save you time and money, and help you achieve a faster resolution to the case.

Surveillance Rates
1 Investigator - $75.00/ Hour + Mileage (federal rate) + any additional case expenses.

1 Investigator - All-Inclusive Rate - $94.99/ Per Hour 
2 Investigators - $149.99/ Per Hour + Mileage (federal rate) + any additional case expenses.

2 Investigators - All-Inclusive Rate - $174.99/ Per Hour

Our standard hourly rate for surveillance is $75.00 per hour from portal to portal from our base of operations in Columbia Heights, MN. Mileage is billed at the federal rate of $0.65 per mile. Additional case expenses, such as comprehensive searches, running plates, entrance fees to venues dining expenses, etc... All will be itemized and billed to the client.

Report Time: We calculate report time based on 0.25 hours per full page of written narrative. Pages that include only screenshots, photos, or similar content are not counted toward this total. For example, two pages consisting of half screenshots and half narrative would be counted as one page for billing purposes.

Video Processing: Our standard billing rate for video processing services is $75.00 per hour. This rate includes requests such as adding time stamps or other specific video editing requests.

We believe that these rates are competitive and reflective of the high-quality services we provide. Please don't hesitate to reach out if you have any questions or require further clarification regarding our rates or billing procedures. We are committed to maintaining transparency and open communication throughout our collaboration.

bottom of page